Found

Found on: 17/12/2012

City: Magdalenka
Phone: 510302736
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Labrador

Pies jest otyły i spokojny, nie ma żadnego oznakowania.

They trust us: