Found

Found on: 18/04/2013

City: Łódź
Phone: 606418070
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Hasky Malamute

Piesek dość duży ok 2 lat

They trust us: