Found

Found on: 13/12/2010

City: Pasym
Phone: 606616192
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex:
Species:
Breed:

Vahva czarno-biały karelski pies na niedźwiedzie odnaleziony we wsi Miłuki

They trust us: