Found

Found on: 19/08/2018

City: Jarocin
Phone: 795 261 919
Transponder ID: 900164001333991
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: pekińczyk

Znaleziono młodego samca pekińczyka

They trust us: