Regulamin - Krokomierz

Regulamin Programu „Obejdź Polskę dookoła”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Programu realizowanego pod nazwą „Obejdź Polskę dookoła" (dalej "Program") będącego częścią akcji „Program wsparcia Organizacji Pomagającym Zwierzętom - Krokomierz SAFE-ANIMAL” (dalej „Akcja”).

1.2. Program oraz Akcja są realizowane za pośrednictwem aplikacji mobilnej SAFE-ANIMAL (dalej „Aplikacja”) dostępnej do pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu oraz Aplikacji określa polityka prywatności SAFE-ANIMAL udostępniona na Portalu www.safe-animal (dalej „Polityka Prywatności”).

1.3. Udostępniającym Portal oraz Aplikację jest fundacja SAFE-ANIMAL z siedzibą przy ul. Wiatracznej 18, 72-004 Tanowo wpisana do KRS 0000675228, NIP 8513207532, REGON 367148327

 1.4. Organizatorem Programu jest Fundacja SAFE-ANIMAL z siedzibą przy ul. Wiatracznej 18, 72-004 Tanowo wpisana do KRS 0000675228, NIP 8513207532, REGON 367148327 (dalej „Organizator”).

1.5. Celem programu jest promowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt, poprzez aktywizację użytkowników do wsparcia zadań uczestniczących schronisk i organizacji pro-zwierzęcych. Wsparcie organizacji nie wymaga nakładów finansowych, a wyrażone jest jedynie poprzez aktywność fizyczną (spacer) na rzecz wskazanej organizacji.

1.6. Program adresowany jest do wszystkich organizacji prozwierzęcych posiadających aktywne konto w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.

1.7. Program trwa stale, do dnia odwołania.

 

2. Uczestnicy i zgłoszenia do Programu

2.1. Organizator zastrzega, że liczba uczestników Programu jest ograniczona. W związku z tym o zakwalifikowaniu do Programu będzie decydować kolejność otrzymywanych przez Organizatora zgłoszeń. Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Programie oraz uniemożliwienia dokonywania Właścicielom zarejestrowanych zwierząt dalszych zgłoszeń po otrzymaniu nie mniej niż 100 zgłoszeń udziału w Programie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zmiana limitu uczestników wchodzi w życie z momentem opublikowania informacji o zmianie na Portalu lub w mediach społecznościowych Organizatora.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie, a w uzasadnionych przypadkach do blokowania możliwości wzięcia udziału w Programie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

b) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek; c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Programu.

 

3. Zadanie Programowe

3.1. Uczestnicy, którzy otrzymają potwierdzenie udziału mogą wziąć udział w Programie, który polega na wykonywaniu przez Właścicieli zarejestrowanych zwierząt jak największej liczby kroków za pośrednictwem krokomierza w aplikacji mobilnej SAFE-ANIMAL w czasie trwania Programu. Długość dziennej sesji jest ograniczona do liczby 5000 kroków.

3.2. Organizator zastrzega, że korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu i wyposażonego w system operacyjny Android lub iOS. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line. Zastrzegamy, że nie gwarantujemy poprawności działania Aplikacji bez dostępu do sieci WAN (internetu). Minimalne wymagania do zainstalowania i uruchomienia Aplikacji w zakresie systemu operacyjnego to: Android 5.1 Lollipop (API 22) do wersji obowiązującej i nowsze lub iOS 10 i 11, iPhone 6 – X.

Możliwe jest, że Aplikacja SAFE-ANIMAL będzie działać na urządzeniach przenośnych wyposażonych
w starsze wersje systemów operacyjnych Android oraz iOS niż wskazane wyżej, jednak Organizator nie gwarantuje poprawności i bezpieczeństwa Aplikacji na tego typu systemach. Pozostałe warunki korzystania z Aplikacji określają warunki korzystania z Portalu oraz Aplikacji udostępnione na Portalu.

 

4. Oprogramowanie

Wykorzystywanie oprogramowania, które wpływa na pomiar aktywności fizycznej Uczestników Programu;

 

5. Nagroda

5.1. Nagrodą w Programie będzie (dalej: „Nagroda”) uprzednio określona kwota pieniężna. Użytkownik przystępując do Programu wskaże organizację prozwierzęcą (fundację lub stowarzyszenie), na rzecz której zostaną przekazane ustalone w tym celu, zgromadzone środki pieniężne. 

5.2 Organizator przekaże zagwarantowaną kwotę organizacji, po osiągnięciu ustalonej liczby kroków przez wszystkich użytkowników aplikacji, którzy wybrali tę organizację jako podmiot na rzecz którego chcą przekazywać swoje wyniki osiągnięte w krokomierzu aplikacji SAFE-ANIMAL.

5.3 Organizator przekaże zagwarantowaną kwotę organizacji, po zawarciu stosownej umowy przekazania darowizny. Darowizna zostanie przekazana na realizację zadań statutowych organizacji prozwierzecej spełniającej warunki punktu 5.2 niniejszego regulaminu. W umowie zostanie wskazany sposób oraz termin przekazania darowizny, a także ustalona kwota pieniężna.

5.4 Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody w przypadku złamania przez Zwycięzcę Programu któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać przekazana innemu podmiotowi biorącemu udział w akcji.

5.5 Po odebraniu Nagrody możliwość udziału organizacji w programie zostaje zawieszona na okres 90 dni. Po tym okresie organizacja może ponownie przystąpić do programu.

 

6. Dane osobowe

6.1. Dane osobowe Uczestnika Programu (dalej „Dane osobowe”) będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach przewidzianych w niniejszym punkcie 6.

6.2. Administratorem Danych osobowych jest Organizator.

6.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu, promocją Programu oraz Akcji, w tym wydaniem Nagrody i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.

6.4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora wskazanych wyżej danych

osobowych jest uzasadniony interes prawny Organizatora, dotyczący wykonania

zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu oraz rozpatrzenia

ewentualnych reklamacji i innych roszczeń, które mogą zgłaszać Uczestnicy w związku z udziałem w Programie.

6.5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Programu określony w niniejszym Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu udziału w Programie.

6.6. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Programie, odbioru Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Odmowa podania danych może skutkować niemożnością zgłoszenia uczestnictwa w Programie lub rozpatrzenia reklamacji.

6.7. Osoby dokonujące zgłoszeń mają prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych

oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także

prawo do przeniesienia swoich danych.

6.8. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z

przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich

danych osobowych. Organizatorowi nie wolno wówczas dłużej przetwarzać danych

osobowych takiej osoby, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i

wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, w tym profilowania.

6.10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pod adresem

mailowym: fundacja@safe-animal.eu Reklamacje dotyczące przebiegu Programu

można zgłaszać w czasie trwania Programu oraz w terminie 30 dni od dnia, do którego

Nagrody rzeczowe miały zostać przyznane Zwycięzcy zgodnie z pkt 5.2.

7.2. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane osobowe Uczestnika;

b) adres Uczestnika;

c) dokładny opis wraz ze wskazaniem przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

7.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest

poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od

daty jej otrzymania.

 

8. Uwagi końcowe

8.1. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Programu, w tym przekazanie

Nagrody dla Zwycięzcy Programu ponosi Organizator.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców

usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków

uczestnictwa w Programie;

b) naruszenie przez Uczestników dóbr osobistych osób trzecich;

c) niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Programu z przyczyn od

niego niezależnych i/lub leżących po stronie Zwycięzcy Programu;

d) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Programu, których nie był

w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku

zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka

zmiana nie naruszy praw nabytych jego Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą

wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, których nie można było

przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia

ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z

chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Portalu.

8.6. Niniejszy regulamin jest dostępny na Portalu Organizatora.

 

9. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, można kontaktować się z Organizatorem poprzez adres email: fundacja@safe-animal.eu

 

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Programu lub jego przedstawiciela ustawowego jest Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) udziału i przeprowadzenia Programu, wręczenia nagród na stronie internetowej www.safe-animal.eu oraz w mediach społecznościowych Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

b) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Programie.

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji Programu.

5.  Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo:

a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,

c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, 

d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,

6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

7. Administrator nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom niezwiązanym z Programem.

8. Dane osobowe laureatów Programu oraz osób odbierających nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mogą być przekazane Organizacji, która zostanie beneficjentem Programu w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z przekazaniem nagród.

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@safe-animal.eu

Zaufali nam:

×

Masz pytania? Napisz do nas.

Prosimy o wpisanie danych::

× W czym możemy pomóc?

 

Garfield i Reksio®

oficjalnym znakiem SAFE-ANIMAL

© Paws. All Rights Reserved.


Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, Polska

INFOLINIA 505 350 900, www.safe-animal.eu